Meldt u aan als FSN partner

Partners van Fiets Service Nederland verzorgen de service en garantiereparaties voor de merken van diverse marktpartijen, waaronder Pelikaan, Maxwell, Swinckels en Mobion. De meeste FSN punten zijn zelfstandige rijwielzaken.

Kopers van de genoemde merken treffen aan het stuur van hun fiets een aantal hangtags aan. Een met de oproep om hun aankoop te registreren op de website van Fiets Service Nederland, één met een servicebeurt cadeaubon en eventueel een FSN Pechpas ‘uitgevoerd door de ANWB’ en een fietsverzekeringsaanbod. Wanneer de consument aanspraak meent te maken op garantie maakt hij of zij een afspraak via de website van FSN. FSN wijst de klant de weg naar de dichtstbijzijnde bij FSN aangesloten serviceverlener.

Het is de bedoeling dat de consument ook de weg naar deze serviceverlener vindt als de fiets regulier onderhoud nodig heeft, of als de klant accessoires bij wil kopen, of na verloop van tijd een nieuwe fiets. Het mes snijdt aan twee kanten: de merken  beschikken over een uitgebreid service- en garantienetwerk en de rijwielherstellers hebben een constante aanvoer van nieuwe klanten, die zij door het soepel en vlot verlenen van hulp aan zich weten te binden, waardoor de werkplaatsbezetting van de rijwielzaken verbetert.

Aanmelden Servicepunt

Algemene gegevens
Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer


Filialen

Ongeldige invoer

(indien hiervoor ook het erkend leverancierschap wordt aangevraagd, dan voor elk filiaal of nevenvestiging een apart aanmeldingsformulier inzenden, formulier wordt per mail meegestuurd)

Ongeldige invoer

Indien van toepassing

Ongeldige invoer

(de activiteiten zo volledig mogelijk omschrijven)

Ongeldige invoer


Wil je meer informatie ontvangen?
Ongeldige invoer

Ongeldige invoer


Namens het bedrijf:
Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer


Gewenste reclamematerialen

Ongeldige invoer


Aanmelden FSN partner

VOORWAARDEN AANMELDEN FSN PARTNER

Het Erkend Partnerschap FSN (FIETS SERVICE NEDERLAND) B.V. is slechts mogelijk indien dat leidt tot een verenigbaarheid met de doelstellingen van FSN. Het afsluiten van een Erkend Service Punt overeenkomst FSN (FIETS SERVICE NEDERLAND) B.V. dient niet te leiden tot strijd met taken en beleidsuitgangspunten zoals het omzeilen van gestelde partnerschapseisen. D.w.z. dat een bedrijf, dat krachtens zijn activiteiten/werkzaamheden lid kan worden van FSN, niet voor het Erkend Partnerschap in aanmerking komt.

FSN (FIETS SERVICE NEDERLAND) B.V. is geheel vrij om zonder enige motivering van het afsluiten van een Erkend Service Punt overeenkomst af te zien, zonder dat dit leidt tot enige schadeloosstelling of schadeverplichting. Dit aanmeldingsformulier is bedoeld voor het aanmelden van een bedrijf dat in aanmerking wenst te komen voor de hoedanigheid van Erkend Service Punt FSN.
De aanvrager wordt geacht kennis te hebben genomen van de regelingen omtrent het Erkend Partnerschap FSN, zoals opgenomen in dit formulier en bijbehorende bijlagen. De aanvrager dient op de hoogte te zijn van de procedure inzake de behandeling voor aanmelding van de erkenning, zoals is opgenomen in de regelingen.

Het aanmeldingsformulier bestaat uit een aantal onderdelen, te weten:

 1. Algemene gegevens waarin de algemene bedrijfsgegevens zijn opgenomen, zoals: naam en adres van het bedrijf, naam van de contactpersoon en bedrijfsactiviteiten.
 2. Criteria waarin de aanvrager dient aan te tonen dat wordt voldaan aan de criteria en toelatingsvoorwaarden. (Indien bij een criterium gebruik wordt gemaakt van een bijlage dient deze te worden vermeld in het onderdeel.)
 3. Verklaring waarin de aanvrager aangeeft dat hij/zij op de hoogte is van de regelingen, het aanmeldingsformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld en instemt met de contractuele voorwaarden.
 4. Bijlage waarin alle genoemde bijlagen zijn opgesomd. De aanvrager wordt verzocht om een volledig ingevuld aanmeldingsformulier (met de daaringevraagde bijlagen) te richten aan de mevrouw A de Weerd.

Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met:

Fiets Service Nederland B.V.  – Alma de Weerd – info@fietsservicenederland.nl

 1. Criteria
 • Het bedrijf neemt volledige verantwoordelijkheid voor zijn activiteiten en de eventueel daaruit voortvloeiende consequenties.
 • De bovengenoemde bedrijfsactiviteiten zijn reguliere bedrijfsactiviteiten.
 • Het bedrijf is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken in het gebied waarin het gevestigd is. (kopie inschrijvingsformulier bijvoegen)
 • Het bedrijf beschikt over een kwaliteitsborgingsysteem of toont aan volgens een procedurehandboek zijn werkzaamheden te verrichten.
 • Het bedrijf is voor ten minste € 1.000.000 tegen bedrijfsaansprakelijkheid verzekerd.
 • Het bedrijf beschikt over een actief informatie- en opleidingsbeleid.

Opleidings- en kenniseisen

 • De aanmelder geeft te kennen dat zijn bedrijf en de daar werkzame personen dan wel hij/zijzelf voldoet aan alle op grond van wetgeving, regelgeving, richtlijnen en gedragscodes gestelde eisen/criteria.
 • De aanmelder is zich ervan bewust dat het niet voldoen aan een of meer gestelde eisen/criteria betekent dat de behandeling van een aanvraag niet wordt voortgezet en een reeds afgesloten overeenkomst met onmiddellijk ingang wordt beëindigd. In beide gevallen zal FSN B.V. niet gehouden zijn een ingebrekestelling te sturen en/of enige schadeloosstelling aan de aanmelder toe te kennen. Daarentegen is aanmelder zich ervan bewust dat er jegens FSN B.V. voor het schenden van zorgvuldigheidsnormen een schadevergoedingsverplichting bestaat.
 1. Verklaring Ondergetekende verklaart dat:
 • Hij/zij er mee akkoord gaat dat de gegevens van dit formulier en eventuele (andere) informatie die bij de beoordeling van het bedrijf dan wel door het bedrijf geleverde diensten bekend worden, kunnen worden opgenomen in een geautoriseerd gegevensbestand van FSN.
 • Hij/zij gedurende de looptijd van de erkenning de medewerking zal verlenen die nodig is voor de beoordeling of aan de criteria voor de erkenning wordt voldaan.
 • Hij/zij de regelingen en contractuele voorwaarden omtrent het Erkend Partnerschap FSN, zoals opgenomen in dit formulier en bijbehorende bijlagen, kent en zal naleven.
 • Hij/zij de gedragscode Erkend Service Punt FSN B.V. onderschrijft.
 • Hij/zij het aanmeldingsformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld en er mee bekend is dat het opzettelijk verstrekken van onjuiste gegevens kan leiden tot beëindiging van de erkenningsovereenkomst.
 • Alle schade die als gevolg hiervan wordt geleden, zal op degene die opzettelijk de onjuiste gegevens heeft verstrekt worden verhaald.